ជាមួយធនាគារ អេភីឌី លោកអ្នកមានជម្រើសជាច្រើនក្នុងការទូទាត់

រីករាយជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស​និងក្រៅប្រទេស​​ដែលងាយស្រួល សំចៃគ្មាន កម្រៃសេវាកំបាំងជាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួតប្រជែង ទាំងសេវា ផ្ញើ-ទទួលប្រាក់​ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស

ផ្ញើប្រាក់តាមមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាព និងឆាប់រហ័សទៅកាន់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយនឹងជម្រើសសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាច្រើនដូចខាងក្រោម​

សេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស/ទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធ SWIFT ជាមធ្យោបាយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការផ្ទេរប្រាក់
សេវាផ្ទេរប្រាក់ - ទទួលប្រាក់ ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសពីគណនីធនាគារ APD និងធនាគារជាដៃគូសហការ

  • ធម្យោបាយផ្ទេរប្រាក់ក្នុង និងក្រៅប្រទេសដ៏មានសុវត្ថិភាព និងឆាប់រហ័ស
  • បណ្តាញទំនាក់ទំនងធំទូលាយជាមួយធនាគារដៃគូសហការ និងធនាគារដែលជាសមាជិក
  • ថ្លៃសេវាដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង​
  • លេខកូដ SWIFT៖ ADEOKHPP

ផ្ទេរប្រាក់ចូល

ប្រភេទសេវា
ថ្លៃសេវាថ្លៃបណ្តាញផ្ទេរប្រាក់
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេសUSD 3.00--
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស0.10% ឬ យ៉ាងតិច 10 ដុល្លារអាមេរិក--

ផ្ទេរប្រាក់ចេញ

ប្រភេទសេវា
ថ្លៃសេវាថ្លៃបណ្តាញផ្ទេរប្រាក់
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងប្រទេស0.06% ឬ យ៉ាងតិច 5 ដុល្លារអាមេរិក--
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេស0.20% ឬ យ៉ាងតិច 5 ដុល្លារអាមេរិកUSD 20.00

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិកយើងខ្ញុំ និងស្នើសុំឥណទានតាមទូរស័ព្ទ

Call  023 211 888