ផ្តល់ទុនបន្ថែមសម្រាប់អ្នក

ឥណទានវិបារូបន៍អាចជាជម្រើសដ៏សក្តិសមប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការខ្ចីប្រាក់បន្ថែម​។ ឥណទានវិបារូបន៍ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ការខ្ចីរយៈពេលខ្លី ហើយឥណទាននេះធ្វើឱ្យលោកអ្នកចំណាយតិចប្រសិនបើលោកអ្នកឆាប់សង។

ឥណទានវិបារូបន៍

ស្នើសុំឥណទានវិបារូបន៍ដើម្បីធានាថាលោកអ្នកអាចមានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់បើទោះបីគណនីរបស់អ្នកនៅសល់សមតុល្យសូន្យ។ ស្វែងយល់ឱ្យកាន់តែច្បាស់អំពីឥណទានវិបារូបន៍ និងរបៀបគ្រប់គ្រងលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក។

  • ឥណទានវិបារូបន៍នឹងជាចំណែកមួយនៃគណនីរបស់អ្នក
  • ឥណទានវិបារូបន៍មិនមានកំណត់ចំនួនអតិបរមាឡើយ
  • អាចយកអចលនទ្រព្យដែលទិញ​ ឬដីធ្វើជាទ្រព្យបញ្ចាំ
  • អត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ ហើយការបង់រំលស់អាចប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាព
  • ការប្រាក់គណនាប្រចាំថ្ងៃទៅលើសមតុល្យដែលប្រើប្រាស់​ហើយត្រូវបង់នៅចុងខែ

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិក និងស្នើតាមទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនង  023 211 888