ជាសេវាទទួលបានទំនុកចិត្តពីអតិថិជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយសេវាទូទាត់រហ័ស ផ្តល់ភាពងាយស្រួល រហ័ស មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងអាច ជឿទុកចិត្តបាន​ — ចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អោយរីកចម្រើន និងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជា។

ផ្ទេរប្រាក់ជាប្រាក់រៀលរហ័សភ្លាមៗ

ផ្ទេរប្រាក់ជាមួយសេវាទូទាត់រហ័ស ផ្តល់ភាពងាយស្រួល រហ័ស មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងអាច ជឿទុកចិត្តបាន​ — ចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍អោយរីកចម្រើន និងកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជា។

អតិថិជនអាចផ្ទេរ និងទូទាត់ប្រាក់ជាប្រាក់រៀលនៅតាមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយដែលជាសមាជិក រហូតដល់ 40​ លានរៀលក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ ដោយអាចផ្ញើ/ទទួលបានប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់/ពីសាច់ញាតិ ឬមិត្តភក្តិ ឬអាចទូទាត់ការទិញទំនិញ និងសេវាកម្មនានា។

  • ការផ្ទេរប្រាក់ជាប្រាក់រៀលដោយមានសុវត្ថិភាព និងរហ័សភ្លាមៗ
  • បណ្តាញទូលំទូលាយនៃធនាគារពាណិជ្ជ និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
  • សេវាផ្ញើប្រាក់ចូលរហ័សដោយឥតគិតថ្លៃ

អត្រា

ទឹកប្រាក់ (ជាប្រាក់រៀល)
ថ្លៃសេវា (ជាប្រាក់រៀល)
0 - 4,000,0004,000
4,000,001 - 20,000,0008,000
20,000,001 - 40,000,00012,000

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិក និងស្នើតាមទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនង  023 211 888