បញ្ញើក្នុងអត្រាខ្ពស់ដែលជាអ្វីសំខាន់ៗក្នុងជីវិត

បញ្ញើមានកាលកំណត់ក្នុងអត្រាខ្ពស់របស់យើងខ្ញុំជួយលោកអ្នកសន្សំប្រាក់សម្រាប់អ្វីៗដែលសំខាន់ក្នុងជីវិត។ ដោយមិនមានកម្រិតលើសមតុល្យអតិបរមា ហើយមិនមានគិតថ្លៃសេវាប្រចាំខែ លោកអ្នកនឹងអាចរកបានកាន់តែច្រើនពីប្រាក់របស់លោកអ្នក។

រក្សាប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

បង្កើនចំណូលលើទឹកប្រាក់ទំនេរដែលបានគ្រោងច្បាស់លាស់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ អេភីឌី ដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខុសៗគ្នាទៅតាមរយៈពេលដែលជ្រើសរើស មានចាប់ពី ១ ខែទៅដល់លើស ២៤ ខែ។

  • គណនីជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់រៀល
  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគណនីសន្សំ
  • ទទួលបានការប្រាក់កាន់តែច្រើន ដោយគ្មានការកំណត់សមតុល្យអតិបរមា
  • ទឹកប្រាក់តម្រូវបឋមអប្បបរមាគឺ​​ 4,000,000 រៀល ឬ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់បុគ្គល និង 20,000,000 រៀល ឬ 5,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

អត្រាការប្រាក់

រយៈពេលអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់បញ្ញើរប្រាក់រៀល
1 ខែ1.75%2.75%
3 ខែ2.5%3.5%
6 ខែ3.5%4.5%
9 ខែ4.5%5.5%
12 ខែ5%6%
18 ខែ5.25%6.25%
24 ខែ5.5%6.5%
> 24 ខែ5.75%6.75%

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិកយើងខ្ញុំ និងស្នើសុំឥណទានតាមទូរស័ព្ទ

Call  023 211 888