គណនីដែលរីកចម្រើនជាមួយលោកអ្នក

ចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់នៅថ្ងៃនេះជាមួយគណនីសន្សំ APD ដែលផ្តល់ជូនការប្រាក់ និង ជួយបង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់អ្នក។ ឈានមួយជំហានទៀតទៅជិតគោលដៅរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងគណនីសន្សំដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេរីភាព និងភាពបត់បែន។

ទទួលយកការប្រាក់កាន់តែច្រើនជាមួយនឹងគណនីសន្សំ

បង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងគណនីសន្សំ​ ដែលមានអត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ​ និងភាពបត់បែន រួមទាំងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើន​។ គណនីសន្សំរបស់​ធនាគារ អេភីឌី ​ជាគណនីប្រកបដោយភាព​បត់​​បែន អ្នកអាច​ដាក់​ប្រាក់ និងដក​​ប្រាក់​បាន​គ្រប់​ពេល​វេលា​ដោយ​គ្មាន​កំណត់ចំនូន​ប្រតិ​បត្តិការ។

  • គណនីជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់រៀល
  • ការប្រាក់គណនា​ប្រចាំថ្ងៃនិង ទូទាត់ជូនអ្នកជារៀងរាល់ខែ
  • ផ្ដល់ជូនសៀវភៅធនាគារគ្រប់គណនីដោយឥតគិតថ្លៃ
  • ដកប្រាក់បានគ្រប់ពេលវេលា
  • គិតថ្លៃសេវា និងមិនកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការដកប្រាក់តាមបញ្ជរ
  • ទឹកប្រាក់តម្រូវបឋមអប្បបរមាគឺ ៤០.០០០ រៀល ឬ ១០ ដុល្លារអាមេរិក
  • ពន្ធកាត់ទុក ៤% លើការប្រាក់ចំពោះនិវេសនជន និង ១៤% ​ចំពោះអនិវេសនជន

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិក និងស្នើតាមទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនង  023 211 888