ជាគណនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នក

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក គឺជាការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឥតឈប់ឈរ។ ហេតុនេះហើយ យើងខ្ញុំធ្វើឱ្យលោកអ្នកអាចកំណត់បែបផែនគណនីរបស់ខ្លួន។ សន្សំប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយជ្រើសរើសលក្ខណៈនៃគណនីដែលលោកអ្នកត្រូវការ។

គណនីចរន្ត

ចង់បានជម្រើសច្រើនមែនទេ ធនាគារ​​អេភីឌី ផ្តល់ជូនលោកអ្នកបាន។ អ្នកអាចជ្រើសរើសពីជម្រើសជាច្រើននៃការប្រើមូលប្បទានបត្រ ដែលទាំងនោះរួមមានអត្ថប្រយោជន៍មូលដ្ឋាននិង​អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។

គណនីចរន្តត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការធ្វើប្រតិបត្តការច្រើនជាប្រចាំជាមួយនឹងធនាគារ រួមមានដូចជា​ការដាក់ប្រាក់ ការដកប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ជូនដៃគូពាណិជ្ជកម្ម។

  • មានការផ្តល់ជូនជារូបិយវត្ថុជាដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់រៀល
  • ផ្តល់ជូនរបាយការណ៍គណនីប្រចាំខែដោយឥតគិតថ្លៃ
  • មិនមានថ្លៃសេវាថែទាំគណនីប្រចាំខែ
  • គ្មានការកម្រិតលើចំនួនប្រតិបត្តិការ និងគ្មានការគិតថ្លៃ
  • អាចបើកគណនីរួមបាន
  • ទឹកប្រាក់តម្រូវបឋមអប្បបរមាគឺ ២.០០០.០០០ រៀល ឬ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិក និងស្នើតាមទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនង  023 933 999