ចាប់ផ្តើមការងាររបស់អ្នកជាមួយធនាគារអេភីឌី

ធ្វើការនៅធនាគារ អេភីឌី យ៉ាងម៉េចដែរ? ធនាគារអេភីឌី​បង្កើត និងកសាងកន្លែងធ្វើការមួយដែលខុសប្លែកពីធនាគារដ៏ទៃ។ យើងផ្ដល់គុណតម្លៃដ៏ធំធេងដល់ក្រុមការងារ និងវិនិយោគរយៈពេលវែងលើភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពរបស់អ្នក។

Phnom Penh Full-time
Customer Service Ambassador
Operations Department

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Greets customers upon arrival and leave by implementing the Bank’s Service Standard.
 • Oversees and provides the best customer experience in the banking hall.
 • Attends customers ‘needs and queries on the Bank’s products and services, and direct them to available resource for assistance.
 • To promote the Bank’s products and services to increase products and services awareness and customer traffic.

តម្រូវការការងារ

 • High school diploma or associate degree in finance and banking, accounting or any relevant field.
 • None to one year of working experiences in customer services front-line.
 • Good communication and written in Khmer, English and Chinese.
 • Good customer services skills.
 • Good interpersonal communication skill and team work
Phnom Penh Full-time
Assistant IT Audit Manager
Internal Audit Department

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Assist superior to complete audit assignments are per scheduled deadline by performing specific audit procedures, testing, analyzing, and completing the audit working papers with appropriate documentation and relevant documentary evidence.
 • Comprehensive understanding of internal control environments within the IT function.
 • Experience with multiple technology domains including aspects of Windows, Unix, and/or database administration, software development, and networking.
 • Prepare and plan for audit assignment/audit fieldwork.
 • To liaise with respective audited department/ branch to gather information and collect data required for audit fieldwork.
 • Perform post-audit, follow-up on the outstanding audit findings & assist to conduct the exit meeting.
 • Prepare draft audit report to be submitted to the supervisor for review.

តម្រូវការការងារ

 • Degree holder in Banking & Finance, Accounting or Computer Science
 • At least 3 years of Audit experienced in Banking and Finance industry.
 • Understand of overall banking policy, process, manual, flows, and banking activities
 • Full-spectrum of audit knowledge and IT audit
 • Analytical & problem solving
 • Data analysis and report writing skill
Phnom Penh Full-time
Management Trainee
Human Resource and Training

ការពិពណ៌នាការងារ

 • Gain knowledge, experiences and skills from the real workplace and invaluable reference for future employment
 • Be able to apply your knowledge to real-life experience
 • Create your network with people during the programme
 • Monthly allowance
 • Certification of Management Trainee Programme
 • The potential candidate will be offered a permanent job
 • Health and Accident Insurance coverage 24 hours

តម្រូវការការងារ

 • 3rd-year undergraduate students or fresh graduate degree
 • Good Study Record (based on Transcript)
 • English language proficiency, the Chinese language is a plus
 • Be self-motivated, energetic, innovative, and a team player
 • A strong desire to work in a team and deal with challenges