សេវាបញ្ញើមូលប្បទានបត្រ

ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដោយរលូនជាមួយនឹងសេវាកម្មបញ្ញើមូលប្បទានបត្រស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់ធនាគារ អេភីឌី។

សេវាមូលប្បទានបត្រ

សេវាមូលប្បទានបត្រដែលស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ បច្ចេកវិទ្យា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងសេវាកម្មអតិថិជន។ អ្នកអាចដាក់មូលប្បទានបត្ររហូតទៅដល់ ៩០ ថ្ងៃមុនថ្ងៃអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់មូលប្បទានបត្រ។

បច្ចេកវិទ្យាទូទាត់មូលប្បទានបត្រមានប្រសិទ្ធភាព ត្រឹមត្រូវ និងអាចជឿជាក់បាន។

  • ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
  • កាន់តែងាយស្រួល
  • មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអាចជឿទុកចិត្តបាន
  • ថ្លៃសេវា ១០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមូលប្បទានបត្រមួយសន្លឹក

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?

និយាយជាមួយបុគ្គលិក និងស្នើតាមទូរស័ព្ទ

ទំនាក់ទំនង  023 211 888