យើងរួមគ្នាបង្កើតធនាគារមួយ

លុយមិនមែនជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះទេ  ទំនាក់ទំនង និង​ មិត្តភាព គឺជាអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះយើង។ ហេតុនេះហើយយើងខ្ញុំជឿជាក់ថា យើងខ្ញុំអាចផ្ដល់សេវាកម្មធនាគារមួយដែលកាន់តែប្រសើរដល់អ្នក តាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នក ដោយសមស្របនិងប្រកបដោយតម្លាភាព។

ជម្រើសផ្សេងមួយទៀតជំនួសឲ្យប្រើប្រាស់សេវាធនាគារពីអតីតកាល

យើងខ្ញុំជួយពង្រឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងគណនី និងផ្សារភ្ជាប់អ្នកទៅកាន់ពិភពលោក តាមរយៈគណនីផ្ទាល់ខ្លួន និងគណនីអាជីវកម្មរបស់យើង។
ធនាគារ អេស៊ា-ប៉ាស៊ីហ្វិក ឌីវេឡុបមេន ម.ក (ធនាគារ អេភីឌី) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ជាធនាគារឯកទេស ដោយមានការិយាល័យកណ្ដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ធនាគារបានអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជ។ 

ជំរុញគំនិតឆ្លាតវៃតាមរយៈពិពិធកម្ម និងបរិយាបន្ន

យើងរួមគ្នា

ប្រែក្លាយសេវាធនាគារទៅជាឱកាសនៅក្នុងដៃអ្នក។ ទោះជាក្នុងស្ថានការណ៍ណាក៏ដោយ មិនថាក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន​ និងអាជីពរបស់អ្នក ធនាគារ អេភីឌី នៅទីនេះដើម្បីអ្នក!

លោក Thoo Kim Seng នាយកប្រតិបត្តិ

៤ ឆ្នាំ

ធនាគារ អេភីឌី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ជាធនាគារឯកទេស ហើយក្រោយមកបានប្តូរទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងឆ្នាំ២០១៩។

ដើមទុនចំនួន ៧៧,៥ លានដុល្លារអាមេរិក

ជាមួយដើមទុនចុះបញ្ជី ៧៧,៥ លានដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានការការពារ និងសុវត្ថិភាព។

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់

Thoo Kim Seng

Chua Thiam Yew

Svay Pisal

Ung Kongheng

Chheu Tech

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

(អង់គ្លេស និង ខ្មែរ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

(អង់គ្លេស និង ខ្មែរ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

(អង់គ្លេស និង ខ្មែរ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

(អង់គ្លេស និង ខ្មែរ)

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

(អង់គ្លេស និង ខ្មែរ)