• សេវាធនាគារ
    ដែលងាយស្រួល ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសំបូរបែប

    បើកគណនីដោយឥតគិតថ្លៃ​ ហើយ​ធ្វើប្រតិបត្តិការ ចំណាយ សន្សំ និង​គ្រប់គ្រងប្រាក់របស់អ្នកនៅទីកន្លែងតែមួយ។

    បើកគណនីធនាគារ អេភីឌី ឥឡូវនេះ​​

ឥណទាន

ផ្តល់ជូនឥណទានជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់បំពេញតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួន និងតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក​ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ និងលក្ខខណ្ឌសមស្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។

ប្រាក់បញ្ញើ

បង្កើនប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកសម្រាប់តម្រូវការចាំបាច់។ យើងមានជម្រើសនៃការសន្សំជាច្រើន ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ដ៏ទាក់ទាញ ដែលធ្វើឱ្យការសន្សំកាន់តែងាយស្រួល។

ផ្ទេរប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់ទាំងក្នុងផ្ទៃប្រទេស និងទៅក្រៅប្រទេស ច្រើនជាង៣៥ប្រទេស ជាមួយថ្លៃសេវាដែលប្រកបដោយតម្លាភាព។